Zamawiający:
Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel./fax. 054 289 46 70

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
30 września 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kozłowski, tel.(054) 289 46 70 wew. 31, fax. (054) 289 46 70, w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 18 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-09-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-09-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, sala posiedzeń pok. nr 4

Kryteria wyboru:
Cena=100%

Wadium:
nie ma

Uwagi:
ZAPYTANIE NR 1:
W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu w kwocie 607.158,-zł. na Kredytów uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie, czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinie RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008 r.
2. Opinia RIO do deficytu na 2009 r.
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania
5. NIP
6. REGON
7. Statut
8. Informacja o stanie mienia komunalnego
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż l miesiąc)
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących
Prosimy również o zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodne z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.
ODPOWIEDŹ 1:
UG. 3410-ZP-N-6/1/09
W odpowiedzi na zapytanie Oferenta z dnia 08.09.2009 r. Wójt Gminy Kikół potwierdza, że w przypadku wyboru oferty danego Banku Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinie RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008 r.
2. Opinię RIO do deficytu na 2009 r.
3. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania.
5.NIP.
6. REGON.
7. Statut.
8. Informację o stanie mienia komunalnego.
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy.
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika.
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż l miesiąc).
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących.
Informuję również, że wyrażam zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej, zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodnego z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.


Firmy uczestniczące
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Oddział Płock, ul. Nowy Rynek 6, 09-400 Płock  
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Włocławku, ul. Kościuszki 15, 97-800 Włocławek  
Kujawski Bank Spółdzielczy, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski   Wygrany