Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

1

I

01.12.2014

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kikół

2

I

01.12.2014

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kikół

3

I

01.12.2014 powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

4

I

01.12.2014 powołania i składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

5

I

01.12.2014 powołania i składu osobowego Komisji Ładu i Porządku, Zdrowia i Ochrony Środowiska

6

I

01.12.2014 powołania i składu osobowego Komisji Samorządu, Oświaty i Spraw P. Poż.

7

II

05.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014

8

II

05.12.2014 uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oprowadzenie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

9

II

05.12.2014 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oprowadzenie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

10

II

05.12.2014 uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie i nadania Statutu

11

II

05.12.2014 utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie i nadania Statutu

12

II

05.12.2014 powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Kikół

13

II

05.12.2014 ustalenia wynagrozenia Wójta Gminy Kikół

14

II

05.12.2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2014 - 2028

15

II

05.12.2014 wyboru przedstawicieli Gminy Kikół do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w Dobrzyniu nad Wisłą na lata 2015 - 2019

16

    III

30.12.2014 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

17

III

30.12.2014 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018

18

III

30.12.2014 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

19

III

30.12.2014 wyborów do samorządu wsi

20

III

30.12.2014 Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

21

III

30.12.2014 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2015 - 2028

22

III

30.12.2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2014

23

III

30.12.2014 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2014 - 2028

24

III

30.12.2014 - w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym

25

III

30.12.2014 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015