WÓJT GMINY KIKÓŁ OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU 

Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.  

Uprzejmie informuję, że 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zmianami) mogą składać swoje opinie, uwagi i wnioski do programu za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół lub drogą elektroniczną 

 

od dnia  19 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół
  

lub drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl  


Projekt programu znajduje się w wersji elektronicznej na stronie http://bip.kikol.pl.
 

 Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Kikół, 
a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone w terminie do dnia 17 października 2017 r. 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół.