In.6730.54.2.2020.JBK                                                                          Kikół, dnia 24.09.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE                                                    

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku przemysłowego, na działkach nr 361/24, nr 361/34, nr 361/33, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubin, gmina Kikół.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach: 7.15-15.15 w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 15 października 2020 roku.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Lubin.

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 24.09.2020 r.

 

 

 

Wnioski i uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu
od 7 15 do 15 15 lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        strony postępowania administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie

2.        a/a