In.6733.2.7.2020.JBK                                       Kikół, dnia 06.10.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 06 października 2020 roku na wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, w imieniu, której działa Pełnomocnik Pan Marcin Majer, została wydana decyzja nr In. 6733.2.6.2020.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 składającej się z trzech anten sektorowych o mocy EIRP 1972 W dla każdej anteny, usytuowanych na wysokości 53,5 m nad poziomem terenu, w azymutach 00, 1100, 2450 oraz pochyleniu wiązek min. 00 i maks. 60zlokalizowanej na terenie działki oznaczonej nr 218/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Trutowo, gmina Trutowo,

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  06.10.2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Trutowo.

 W związku z powyższym informuję, że  z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach od 7 15 do 15 15 .