In.6733.3.4.2020.JBK                                       Kikół, dnia 08.12.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 08 grudnia 2020 roku, w związku ze zmianą stron postępowania administracyjnego, zostało wszczęte na wniosek ProEs Michał Szalkowski z siedzibą w Rypinie, ul. Zacisze 5 , 87 – 500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 104/1, nr 104/2, nr 104/3, nr 104/4, nr 104/5, nr 104/6, nr 104/7, nr 105/8, nr 104/9, nr 104/10, nr 104/11, nr 104/12, nr 104/12, nr 104/13, nr 104/14, nr 104/15, nr 104/16, nr 55, położonych  w miejscowości Hornówek, obręb Hornówek, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08.12.2020r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Hornówek. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 29 grudnia 2020 r.  

 


 


 

 

\

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

opublikowanie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Kikole http://bip.kikol.pl,

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Hornówek w dniu 08.12.2020r.