In.6733.1.1.2021.JBK                                       Kikół, dnia 21.01.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2021 roku zostało wszczęte na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2020 r.  występuje pan Michał Szalkowski, reprezentujący firmę ProEs, z siedzibą ul. Zacisze 5 , 87-500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zajeziorze, obręb ewidencyjny Zajeziorze, gmina Kikół na działkach oznaczonych nr 104/2, nr 104/1, nr 63/1, nr 144/2, 144/1, nr 149, nr 67, nr 66, nr 65/7, nr 65/10, nr 65/3, nr 99, nr 186/1, nr 186/2, nr 64/5, nr 64/6, nr 65/5, nr 65/9 położonych w miejscowości Zajeziorze, obręb Zajeziorze, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21.01.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zajeziorze. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 11 lutego 2021 r.