In.6733.2.1.2021.JBK                                                              Kikół, dnia 11.03.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                              izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 11 marca 2021 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Tomasza Mazurkiewicza postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: melioracji rowu na odcinku do 140 m na działce oznaczonej  nr 116/3 położonej w miejscowości Ciełuchowo, obręb Ciełuchowo, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11.03.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Ciełuchowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 01 kwietnia 2021 r.