Petycja w sprawie zaplanowania jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z internetem i informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS'ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy.

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 29.09.2021

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o.

                                                        ul. Poligonowa 1

                                                        04 - 051 Warszawa