Zamawiający:
Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel./fax. 054 289 46 70

Tytuł przetargu:
przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

CPV:
66113000-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Kozłowski, tel. (054) 289 46 70 wew. 31, fax. (054) 289 46 70

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 18 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-07-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-07-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, sala posiedzeń pok. nr 4

Kryteria wyboru:
Cena=100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
PYTANIE NR 1
W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu w kwocie 600.000,-zł. na pokrycie deficytu budżetowego uprzejmie prosimy o pisemne potwierdzenie, czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinie RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008r.
2. Opinia RIO do deficytu na 2009
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania
5. NIP
6. REGON
7. Statut
3. Informacja o stanie mienia komunalnego
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż l miesiąc)
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących
Prosimy również o zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodne z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.

ODPOWIEDŹ NR 1: UG. 3410-ZP-N-3/1/09
W odpowiedzi na zapytanie Oferenta z dnia 14.07.2009 r. Wójt Gminy Kikół potwierdza, że w przypadku wyboru oferty danego Banku Zamawiający dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej następujące dokumenty:
1. Opinię RIO o wykonaniu budżetu na 2007 i 2008 r.
2. Opinię RIO do deficytu na 2009 r.
3. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.
4. Aktualną uchwałę budżetową wraz z załącznikami dot. prognozy dochodów, wydatków, długu i obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania.
5. NIP.
6. REGON.
7. Statut.
8. Informację o stanie mienia komunalnego.
9. Dokument potwierdzający wybór Wójta i Skarbnika Gminy.
10. Ksero dowodów osobistych Wójta i Skarbnika.
11. Aktualne zaświadczenie ZUS i US (nie starsze niż l miesiąc).
12. Opinie bankowe z banku prowadzącego rachunek Gminy i z banków kredytujących.
Informuję również, że wyrażam zgodę na załączenie do oferty własnego projektu umowy kredytowej, zawierającego warunki podane w SIWZ i zgodnego z zapisami projektu umowy załączonego do SIWZ, ale rozszerzonego o dodatkowe zapisy precyzujące obowiązki stron bez konieczności odwoływania się do wewnętrznych regulacji banku.


Firmy uczestniczące
Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział we Włocławku, ul. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek  
Kujawski Bank Spółdzielczy, ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski   Wygrany