WÓJT GMINY KIKÓŁ OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Uprzejmie informuję, że

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j., z 2014 r., poz. 1146 ) mogą składać swoje opinie, uwagi i wnioski do programu za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej osobiście lub drogą elektroniczną

 

od dnia  21 listopada 2014 r. do dnia 05 grudnia 2014 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół

lub drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl


Projekt programu znajduje się w wersji elektronicznej na stronie
http://bip.kikol.pl.

 

Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Kikół,
a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone w terminie do dnia 08 grudnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół.