Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

26

IV

16.02.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

27

IV

16.02.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

28

IV

16.02.2015 określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół

29

V

27.03.2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

30

V

27.03.2015 zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów

31

V

27.03.2015 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół

32

V

27.03.2015 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w roku 2015

33

VI

02.06.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za rok 2014

34

VI

02.06.2015 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za 2014 rok

35

VI

02.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

36

VI

02.06.2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2015 - 2028

37

VII

17.07.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

38

VII

17.07.2015 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

39

VII

17.07.2015 zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kikół

40

VIII

26.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

41

VIII

26.08.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

42

VIII

26.08.2015 uchylenia uchwały w sprawie zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kikół

43

VIII

26.08.2015

wyborów do samorządu wsi Janowo

44


IX


14.09.2015


nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli


45

IX


14.09.2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015


46


X


21.10.2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

47

XI

10.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

48

XI

10.11.2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

49

XI

10.11.2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

50

XI

10.11.2015 obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

51

XI

10.11.2015 określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

52

XI

10.11.2015 Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

53

XI

10.11.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół

54

XII

9.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

55

XII

9.12.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

56

XII

9.12.2015 ustalenia wysokości stawki opłaty targowej

57

XIII

30.12.2015 przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

58

XIII

30.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

59

XIII

30.12.2015 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2016 - 2029

60

XIII

30.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2015

61

XIII

30.12.2015 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2015 - 2028

62

XIII

30.12.2015 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

63

XIII

30.12.2015 zatwierdzenia zmian w "Planie  odnowy miejscowości Kikół na lata 2012 - 2019"

64

XIII

30.12.2015 rozpatrzenia złożonej petycji

65

XII

30.12.2015 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016