Petycja o zaplanowanie w budżecie Gminy Kikół na rok 2016 środków na realizację wskazanych zadań

Odwzorowanie  cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 21.10.2015

Dane podmiotu wnoszącego petycję*: Pan Marek Baranowski, Radny Rady Gminy Kikół

 

* zgoda na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół