Petycja w sprawie rozpatrzenia prośby dotyczącej przystąpienia do konkursu

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączeniu

Data wpływu petycji: 08.05.2017

Dane podmiotu wnoszącego petycję:     Osoba Prawna

                                                            Szulc - Efekt sp z o.o.

                                                            ul. Poligonowa 1

                                                            04 - 051 Warszawa

                                                            Współwnioskodawca:

                                                            Organizator konkursu "Podwórko Talentów NIVEA"

                                                            GPD Agency Sp. z o.o.Sp. k

                                                            ul. Okrężna 36

                                                            02 - 916 Warszawa