Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

203 XXXIX 31.01.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

204 XXXIX 31.01.2018 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Kikół jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
205

XXXIX

31.01.2018 wyborów do samorządu wsi Dąbrówka
206

XXXIX

31.01.2018 wyborów do samorządu wsi Hornówek
207

XXXIX

31.01.2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej

208

XXXIX

31.01.2018 sprzedaży nieruchomości gruntowych

209

XL

6.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

210

XL

6.03.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

211

XL

6.03.2018 okręgów wyborczych

212

XL

6.03.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu o numerze RPKP.10.02.01-04-0049/17 pt. "Zajęcia logopedyczne szansą dla dzieci i nauczycieli"

213

XL

6.03.2018 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół

214

XL

6.03.2018 zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

215

XLI

29.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

216

XLI

29.03.2018 obwodów głosowania

217

XLI

29.03.2018 określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego "EKOpiec 2018" na terenie Gminy Kikół

218

XLI

29.03.2018 przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kikół na lata 2018 - 2023"

219

XLI

29.03.2018 ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

220

XLII

11.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

221

XLII

11.05.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

222

XLIII

7.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

223

XLIII

7.06.2018 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2018 - 2032

224

XLIII

7.06.2018 ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

225

XLIII

7.06.2018 wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół

226

XLIII

7.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2017 rok

227

XLIII

7.06.2018 absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2017

228

XLIV

10.07.2018 zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

229

XLIV

10.07.2018 ustanowienia tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

230

XLIV

10.07.2018 wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kikół

231

XLIV

10.07.2018 przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół"

232

XLIV

10.07.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół

233

XLIV

10.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kikół na lata 2018 - 2023"

234

XLIV

10.07.2018 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

235

XLIV

10.07.2018 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

236

XLV

14.08.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

237

XLV

14.08.2018 zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Lubin na lata 2012 - 2019"

238

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

239

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

240

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

241

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

242

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

243

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

244

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

245

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

246

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

247

XLV

14.08.2018 nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Kikół"

248

XLVI

25.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

249

XLVII

19.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

250

XLVII

19.10.2018 Statutu Gminy Kikół

251

XLVII

19.10.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kikół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

252

XLVIII

13.11.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018

253

XLVIII

13.11.2018 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

254

XLVIII

13.11.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

255

XLVIII

13.11.2018 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

256

XLVIII

13.11.2018 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

257

XLVIII

13.11.2018 Rocznego programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

258

XLVIII

13.11.2018 wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Kikole