Petycja ws. zaplanowania postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.

Odwzorowanie cyfrowe (skan): w załączniku

Data wpływu petycji: 28.05.2019

Dane podmiotu wnoszącego petycję (zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach):

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp.z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul.Poligonowa 1

04-051 Warszawa