Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kikół

Kolorowy pasek

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

 

I.       ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kikół, Pl. Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, NIP: 466-03-31-828

tel. 054/289-46-70

 

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 26 szt. wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnie z poniższą specyfikacją:

1.      procesor: minimum Intel Core i3

2.      pamięć RAM: 8 GB

3.      karta graficzna: wbudowana, np. Intel HD Graphics

4.      kamera: wbudowana w ramkę ekranu

5.      dzwięk: wbudowane głośniki, mikrofon

6.      dysk twardy: SSD 256GB

7.      przekątna ekranu: min. 14”

8.      łączność: wbudowane WiFi 802.11

9.      klawiatura: QWERTY

10.  system operacyjny: System operacyjny MS Windows 10 Home PL

11.  gwarancja: 24 miesiące

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.      Do oferty należy dołączyć również zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2) oraz klauzule informacyjną (załącznik nr 3).

3.      Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.      Zaoferowana cena wyrażona w PLN musi być wykazana do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia

 

V.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół pok. 10 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22 lipca 2020r. do godz. 15.15 w kopercie z dopiskiem „Dostawa komputerów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W przypadku ofert składanych drogą pocztową zostaną one uznane za złożone w terminie jeżeli wpłyną do Urzędu Gminy w Kikole najpóźniej w dniu 22 lipca 2020r. do godz. 15.15.

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 lipca 2020r.

4.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

5.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

VI.    KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. dostarczenia komputerów: do dnia 12 sierpnia 2020r.

 

VIII. ZASADY WYBORU WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://bip.kikol.pl

 

IX.    DODATKOWE INFORMACJE:

Osoby do kontaktu:

- Iwona Boguska tel. 054/289-46-70 wew. 47

- Jacek Wilkanowski tel. 054/289-46-70 wew. 47

Załączniki

Zapytanie ofertowe (581.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 2 - wzór umowy Gmina Kikół (998.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna (452.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja zapytania ofertowego (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie ofertowe - ZMODYFIKOWANE (575.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze oferty (450.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Wilkanowski
Data utworzenia:2020-07-15 14:25:01
Wprowadził do systemu:Jacek Wilkanowski
Data wprowadzenia:2020-07-15 14:25:03
Opublikował:Jacek Wilkanowski
Data publikacji:2020-07-15 14:29:46
Ostatnia zmiana:2020-07-24 08:10:07
Ilość wyświetleń:223
Urząd Gminy w Kikole
pl. Kościuszki 7, 87-620 Kikół

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij