In.6733.4.2.2020.JBK                                     Kikół, dnia 08.12.2020r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 08 grudnia 2020 roku zostało wszczęte na wniosek P.U.H. „INSTAL” Piotr Skowroński z siedzibą w Rypinie, Starorypin Prywatny 50 F , 87 – 500 Rypin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznej nN 04 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 53, nr 11/2, nr 72/2, nr 156, nr 49, nr 234, nr 77/4 położonych w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin PGR, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08.12.2020r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sumin. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 29 grudnia 2020 r.