DOCHODY I WYDATKI GMINY KIKÓŁ

Jed. miary

2006

DOCHODY BUDŻETU GMINY KIKÓŁ

Dochody budżetów gmin

ogółem

15 107 181,04

Dochody własne budżetów gmin

razem

3 916 211,38

podatek rolny

429 643,46

podatek od nieruchomości

652 415,97

podatek od środków transportowych

103 108,30

wpływy z innych lokalnych opłat

0

wpływy z opłaty skarbowej

29 473,75

podatek od czynności cywilnoprawnych

898 445,23

dochody z majątku gminy

69 068,27

wpływy z usług

38 081,00

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem

1 214 778,79

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych

1 192 771

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych

22 007,79

Subwencje ogólne

razem

6 737 059

subwencja oświatowa

4 307 730

uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

21 365

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

2 407 964

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

0

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

0

Dotacje

dotacje celowe z budżetu państwa

ogółem

4 361 350,43

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

ogółem

3 325 051,43

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

ogółem

1 036 299,00

inwestycyjne

0

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

ogółem

0

inwestycyjne

0

dotacje otrzymane z funduszy celowych

ogółem

0

inwestycyjne

0

dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

ogółem

8 000,00

inwestycyjne

0

Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

ogółem

ogółem

84 560,23

inwestycyjne

76 417,53

z budżetu UE

ogółem

51 824,00

inwestycyjne

51 824,00

Dochody na 1 mieszkańca

ogółem

2 091,54

dochody własne

542,19

dochody własne - dochody podatkowe

289,27

WYDATKI BUDŻETU GMINY KIKÓŁ

Wydatki z budżetu ogółem

ogółem

14 573 564,02

dotacje ogółem

119 234,00

dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

0

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 531 681,76

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

8 795 690,96

wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia

5 115 577,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych na zakup materiałów i usług

2 222 426,89

wydatki majątkowe ogółem

1 000 680,59

wydatki majątkowe inwestycyjne

1 000 680,59

pozostałe wydatki

126 276,71

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo

ogółem

146 488,56

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

19 376,63

wydatki majątkowe ogółem

65 062,31

Wydatki na transport i łączność

ogółem

370 322,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

358 690,76

wydatki majątkowe ogółem

11 631,67

drogi publiczne gminne

370 322,43

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

ogółem

1 247 834,64

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

416 861,53

wydatki majątkowe ogółem

830 973,11

zakłady gospodarki komunalnej

0

oczyszczanie miast i gmin

44 612,05

utrzymanie zieleni w miastach i gminach

80 311,47

oświetlenie ulic, placów i dróg

101 365,34

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0

gospodarka ściekowa i ochrona wód

0

gospodarka odpadami

0

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową

ogółem

6 532,20

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

6 532,20

wydatki majątkowe ogółem

0

zakłady gospodarki mieszkaniowej

0

gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

Wydatki na oświatę i wychowanie

ogółem

5 925 800,96

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

5 622 070,41

wydatki majątkowe ogółem

11 900,00

szkoły podstawowe

3 431 535,67

dowożenie uczniów do szkół

182 960,77

gimnazja

1 617 137,21

gimnazja specjalne

0

przedszkola przy szkołach podstawowych

399 935,56

licea ogólnokształcące

0

zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

0

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

ogółem

122 754,43

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

27 520,43

wydatki majątkowe ogółem

0

biblioteki

94 234,00

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0

ochrona i konserwacja zabytków

12 904,15

galerie i biura wystaw artystycznych

0

Wydatki na ochronę zdrowia

ogółem

86 502,12

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

79 946,08

wydatki majątkowe ogółem

0

lecznictwo ambulatoryjne

0

przeciwdziałanie alkoholizmowi

86 502,12

szpitale ogólne

0

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ogółem

4 141 724,47

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

355 931,57

wydatki majątkowe

0

domy pomocy społecznej

13 171,58

placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

żłobki

0

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

506 238,22

Wydatki na kulturę fizyczną i sport

ogółem

100 363,50

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

0

wydatki majątkowe ogółem

80 363,50

Wydatki na administrację publiczną

ogółem

1 607 119,36

wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

1 488 404,46

wydatki majątkowe ogółem

0

rady gmin miast i miast na prawach powiatu

70 079,21

urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu

1 192 941,29

Wydatki na 1 mieszkańca

ogółem

2 017,66

na oświatę i wychowanie

820,41

na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

16,99

 
1995 - 2008 © Główny Urząd Statystyczny