LEŚNICTWO

Jednostka miary

2006

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

Powierzchnia gruntów leśnych

ogółem

ha

225,3

lasy ogółem

ha

224,5

grunty leśne publiczne ogółem

ha

84,7

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

ha

81,6

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

75,6

grunty leśne prywatne

ha

140,6

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia

zalesienia ogółem

ha

1,3

zalesienia lasy publiczne ogółem

ha

0

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa

ha

0

zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

0

zalesienia lasy prywatne ogółem

ha

1,3

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia ogółem

ha

0

grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia w zarządzie Lasów Państwowych

ha

0

lesistość w %

%

2,30

LEŚNICTWO (POZA SKARBEM PAŃSTWA)

Powierzchnia gruntów leśnych

ogółem

ha

143,70

lasy ogółem

ha

143,70

lasy ochronne

ha

0

grunty leśne prywatne ogółem

ha

140,60

grunty leśne prywatne osób fizycznych

ha

139,60

grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych

ha

0

grunty leśne prywatne lasy ochronne

ha

0

grunty leśne gminne ogółem

ha

3,10

grunty leśne gminne lasy ogółem

ha

3,10

grunty leśne gminne lasy ochronne

ha

0

Odnowienia i zalesienia

ogółem

ogółem

ha

1,3

lasy prywatne

ha

1,3

lasy gminne

ha

0

zalesienia

ogółem

ha

1,3

lasy prywatne

ha

1,3

lasy gminne

ha

0

Pozyskiwanie drewna (grubizny)

ogółem

m3

0

lasy prywatne

m3

0

lasy gminne

m3

0