UG. 7624-2/08 Kikół, dnia 2008-06-09

DECYZJI Nr 7624-2/08

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
planowanego przedsięwzięcia

Stosownie do przepisów: art. 46a ust. 1, art. 56 ust. 1, 2, ,3, 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami); art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami); w związku z § 2 ust. 1 pkt. 5; oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

- po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego „Kryst – Met” Krystian Kalinowski, 87-600 Lipno z dnia 15 lutego 2008 roku

- dotyczącego: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 56/2 położonej w miejscowości Konotopie, gmina Kikół.

Na podstawie następujących przepisów szczególnych

1. art. 46a ust. 1,4 i 7 pkt. 1; art. 47; art. 48,; art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt 1; art. 52, art. 53; art. 56 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2007 roku Nr 39 poz. 251 późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku; Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku; Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266),

8. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 – (tekst jednolity ustawy – Dz. U. z 2006, Nr 89 poz. 626 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,

9. § 2 ust. 1 pkt. 5 oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami),

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007, Nr 120 poz. 826),

11. Rozporządzenie Nr 26/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie zakazów obowiązujących w obszarach chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 120, poz. 2017),

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 roku Nr 229, poz. 2313),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 roku Nr 94, poz. 795),

u s t a l a m

dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 56/2 położonej w miejscowości Konotopie, gmina Kikół.

Uwarunkowania środowiskowe realizacji planowanego przedsięwzięcia:

1. Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

1) Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 5 i § 3 ust. 1 pkt. 6 – instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m nie wymienione w § 2 ust 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowana inwestycja – budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej należy do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – może być wymagany.

2) Ustala się projektować planowaną realizacje generatora elektrowni wiatrowej jako wkomponowaną w otaczający krajobraz,

3) Ustala się, że powyższa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi,

14. Ustala się konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a w szczególności dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U., Nr 120 poz. 826),

4) Ustala się zastosowanie rozwiązań projektowych gwarantujących, że uciążliwości związane z produkcją energii elektrycznej poprzez projektowaną elektrownię wiatrową nie wykroczą poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,

5) W odległości ok. 4,5 km od planowanej inwestycji znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie, planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływało na przyrodę tego obszaru chronionego,

6) W odległości ok. 15,5 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły i obszar specjalnej ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły, planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na obszar Natura 2000,

7) Ustala się przeprowadzenie po wykonaniu robót ziemnych i drogowych rekultywacji zajętego terenu polegającej na plantowaniu terenu.

8) Ustala się zainstalowanie pod transformatorem misy ze zbiornikiem na olej jako zabezpieczenia przed skutkami wycieku oleju z transformatora.

9) Ustala się wprowadzenie zakazu prowadzenia głośnych prac w porze nocnej.

10) Ustala się wykonanie linii elektroenergetycznych przyłączeniowych między generatorem wiatrowym a stacją energetyczną jako kablowanych, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.

11) Charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla sąsiedniego budownictwa zagrodowego.

12) Nakazuje się wprowadzenie urządzeń technicznych minimalizujących uciążliwości.

2. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1) Teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków, nie stwierdzono położenia w obrębie planowanej inwestycji udokumentowanych stanowisk archeologicznych,

2) Na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktów kultury materialnej teren winien być udostępniony do badań archeologicznych zrealizowanych na koszt inwestora,

3. Ustalenia dotyczące terenu w fazie realizacji i eksploatacji

1) Ustalenia w fazie realizacji:

    a) do budowy fundamentu pod wieżę zastosować szalunek rozbieralny do wielokrotnego wykorzystania, zbrojenie stalowe dostarczone na budowę przygotowane w zakładach zbrojarskich a beton dostarczony jako beton towarowy w samochodach-betoniarkach,

    b) do realizacji robót ziemnych i montażowych użyć maszyn budowlanych (spycharka, koparka), sprzętu specjalistycznego takiego jak dźwig samojezdny oraz środków transportu,

    c) wykonać posadowienie generatora energii elektrycznej wykorzystującego siłę wiatru do produkcji energii odnawialnej:

        - zapotrzebowanie na energie elektryczną – 14 kWh,

        - generator zabudować na wieży o konstrukcji rurowej i wysokości 40,0 m, wysokość całkowita 58,5 m

        - moc przyłączeniowa 500 kW,

    d) rozbudować linię elektroenergetyczną SN – budowa odcinka długości ok. 250,0 m do projektowanej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA,

    e) zainstalować pod transformatorem misę ze zbiornikiem na olej jako zabezpieczenie przed skutkami wycieku oleju z transformatora,

    f) wybudować kablową linię elektroenergetyczną NN, długości ok. 15,0 m umożliwiającą włączenie projektowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej,

    g) przeprowadzić po wykonaniu robót ziemnych i drogowych rekultywację zajętego terenu polegającą na plantowaniu terenu.

2) Ustalenia w fazie eksploatacji:

    a) eksploatację elektrowni wiatrowej prowadzić według przyjętego planu i technologii,

    b) planowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i inne surowce, materiały, paliwa oraz energię,

    c) planowana inwestycja nie będzie źródłem odpadów.

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

1) W projekcie budowlanym należy zaprojektować zastosowanie następujących zabezpieczeń oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko:

    a) zaprojektować zabudowanie generatora na wieży o konstrukcji rurowej gdyż maszty w kształcie tuby, lepiej spełniają stawiane im wymogi niż maszty kratowe, będąc bardziej opływowymi i mniej psującymi warunki estetyczne,

    b) zaprojektować rozbudowę linii elektroenergetycznej SN długości ok. 250,0 m do projektowanej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA jako linię kablową, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi,

    c) zaprojektować linię elektroenergetyczną NN, długości ok. 15,0 m umożliwiającą włączenie projektowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej jako linię kablową, co zlikwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi,

    d) zaprojektować zainstalowanie pod transformatorem misy ze zbiornikiem na olej jako zabezpieczenie przed skutkami wycieku oleju z transformatora,

2) monitoring

    a) wykonać w ramach monitoringu lokalnego pomiary natężenia hałasu podczas pracy generatora elektrowni wiatrowej.

5. Ustalenia w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

    1) Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie będzie ona miejscem wystąpienia awarii przemysłowej związanej z zagrożeniem środowiska naturalnego,

6. Ustalenia w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

    1) Lokalizacja przedsięwzięcia i rodzaje oddziaływania wykluczają oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

7. Ustalenia dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

    1) Dla planowanego przedsięwzięcia wyznaczono strefę uciążliwości od masztu elektrowni, w której przede wszystkim ze względu na hałas, nie należy lokalizować zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Elektrownia nie wytwarza dźwięku o dużym natężeniu. Problemem jest bardziej monotonność dźwięku i jego długoczasowe oddziaływanie na psychikę człowieka. Zgodnie z dostępnymi materiałami informacyjnymi Ministerstwa Ochrony Środowiska dotyczącymi planów rozwoju energetyki wiatrowej, strefą uciążliwości powinien być objęty obszar około 150m od masztu elektrowni do zabudowań mieszkalnych, jednak wszystko zależy od ukształtowania terenu w pobliżu elektrowni.

    2) Ustala się wykonanie analizy porealizacyjnej, w celu ustalenia czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

8. Ustalenia dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

    1) Ustala się wykonanie w ramach monitoringu lokalnego pomiarów natężenia hałasu podczas pracy elektrowni.

    2) Biorąc pod uwagę charakter miejscowości, rozproszona zabudowa zagrodowa (najbliższa zabudowa w odległości ca 160 m od planowanej inwestycji), nie przewiduje się wprowadzenia stałego monitoringu jakości środowiska wokół elektrowni wiatrowej.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

Niniejsza decyzja ważna jest cztery lata od dnia w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

Ważność niniejszej decyzji może ulec wydłużeniu o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki w niej określone.

U z a s a d n i e n i e

1. Niniejsza decyzja została opracowana na wniosek Pana Krystiana Kalinowskiego właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „Kryst - Met” w Rumunkach Podgłodowskich 15a, gmina Lipno.

2. Dotychczas obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z końcem 2003 roku. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7331-61/07/08 z dnia 24.01.2008 roku dla inwestycji polegającej na budowie generatora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce o nr ewidencyjnym 56/2 położonej w miejscowości Konotopie – gmina Kikół.

3. Postanowienia o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji:

    a) Postanowienie Nr 37/2008 z dnia 23 marca 2008r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, (pismo znak N.NZ-42-7-4/760/2008),

    b) Postanowienie z dnia 25 marca 2008r. Starosty Powiatu Lipnowskiego, (pismo znak OS. 7633-26/08).

4. Na podstawie powyższych postanowień Wójt Gminy Kikół Postanowieniem Nr UG. 7624 -2/3/08

postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla

przedmiotowego przedsięwzięcia.

5. Inwestycja nie będzie miała wpływu bezpośredniego i pośredniego na warunki życia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi,

6. Pracy każdej elektrowni wiatrowej towarzyszy hałas. Pochodzi on od obracających się łopat, wirnika generatora i przekładni. Zwykle jego natężenie nie jest duże, ale jest on jednak monotonny, przez co ujemnie oddziałuje na psychikę człowieka. Dlatego też opracowano normę badania hałasu generowanego przez turbinę wiatrową, by można było go racjonalnie ocenić i właściwie dobrać strefy uciążliwości.

7. Elektrownie wiatrowe, mimo możliwości kolizji z ptakami, zmniejszają produkcję energii energetyki konwencjonalnej. Należy pamiętać, że w kolizjach z elektrowniami konwencjonalnymi, platformami wiertniczym, liniami napowietrznymi, kopalniami, roczny bilans wypadków śmiertelnych ptaków podawany jest w milionach, natomiast ilość wypadków śmiertelnych ptaków związanych z turbinami wiatrowymi rocznie jest zdecydowanie mniejszy. Różnica między tymi danymi jest ogromna. Należy również pamiętać, że oprócz kolizji, na życie ptaków wpływają wyprodukowane odpady i zanieczyszczenie środowiska. Niektóre gatunki ptaków, które nie są w stanie przystosować się do zdewastowanego środowiska, skazane są na wymarcie. Zanieczyszczenia oprócz bezpośredniego wpływu na ptactwo, powodują również zniszczeń w poszyciu leśnym, a nawet destrukcję całych lasów, niszcząc w ten sam sposób środowisko życia ptaków i innych dzikich zwierząt.

8. Rozwój techniczny w dziedzinie energetyki wiatrowej również dąży do zmniejszenia zagrożeń środowiskowych. Jednym z nich jest nowa konstrukcja masztów pod turbiny. Stwierdzono, że maszty w kształcie tuby, lepiej spełniają stawiane im wymogi niż maszty kratowe, będąc bardziej opływowymi i mniej psującymi warunki estetyczne. Wytwórcy turbin wiatrowych zredukowali emisję drgań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na człowieka i środowisko. Prowadzone są również badania nad zwiększeniem widoczności turbin. Mierzona jest maksymalna odległość przy jakiej można rozróżnić turbinę od otoczenia. Jednym z rozwiązań zminimalizowania zagrożenia dla ptaków migrujących jest zmiana oznakowania istniejących parków wiatrowych dla polepszenia ich widoczności. Celem tego rozwiązania jest uniknięcie kolizji ptaków z turbinami. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem nadajników radiowych emitujących sygnał o określonej częstotliwości, które miałyby odstraszać ptaki przed wlatywaniem na teren posadowienia generatora wiatrowego.

9. Inwestor zobowiązany jest do wykonania analizy porealizacyjnej dokonując porównania ustaleń zawartych w niniejszej decyzji z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia, w okresie 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu inwestycyjnego.

10. Jeżeli z analizy porealizacyjnej, wynika, iż dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

11. Ustalenia niniejszej decyzji są zgodne z wyżej wymienionymi przepisami szczególnymi.

12. Reasumując powyższe aspekty sprawy postanowiono wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

U z g o d n i e n i a

1. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało uzgodnione zgodnie z art. 48 i art. 57 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska w zakresach wg właściwości tj :

1) Postanowienie Starosty Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10B, OŚ. 7633 – 36 /08 z dnia 20.05.2008 roku,

2) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 87–600 Lipno, ul. Kościuszki 18/20, N.NZ - 42 - 7 - 4 /1239/2008 z dnia 21.05.2008 roku,

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

W Ó J T
Jacek Zająkała

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Kryst – Met” Rumunki Podgłodowskie 15a 87- 600 Lipno

2.STAROSTWO POWIATOWE ul. Sierakowskiego 10B 87 – 600 Lipno

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Kościuszki 18/20 87 – 600 Lipno

4.Pozostałe strony w formie ogłoszenia

5. a/a

Do wiadomości otrzymują zainteresowani wg osobnej listy (rozdzielnika)