Znak sprawy: GOPS.1/2021

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

 

 

Nazwa zamówienia:

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieciobjętych dożywianiem z klas O-III w szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole”

 

 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego  stanowią:

 • Wzór Formularza ofertowego
 • Załącznik nr 1
 • Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia
 • Załącznik nr 2
 • Wzór informacji o potencjale technicznym
 • Załącznik nr 3
 • Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • Załącznik nr 4

 

 • Załącznik nr 5

 

 

 

Data: 12 stycznia 2021 r.                                 ZATWIERDZAM:

                                                                                           

                                                                                                                                             Kierownik GOPS w Kikole

     Joanna Małecka

 

 


 

 1. Zamawiający:

 

Nazwa Zamawiającego:                                     Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Kikole

Adres Zamawiającego                                        Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

NIP:                                                                                466-01-81-582

tel./fax:                                                               54 289 46 70

adres e-mail:                                                      gops@kikol.pl

strona internetowa                                             www.bip.kikol.pl

godz.  urzędowania               

poniedziałek – 715-1515

wtorek - 715-1615

środa - 715-1515

czwartek - 715-1515

piątek - 715-1415

                                                                                                                             

 

Znak sprawy: GOPS.1/2021

Uwaga:W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

 

 1. Sposób udzielenia zamówienia

 

 1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej www.bip.kikol.pl
 2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.
 3. Zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), do udzielenia niniejszego zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieciobjętych dożywianiem z klas 0-IIIw szkołach z terenu Gminy Kikół oraz dla świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole, tj. w:
 2. Szkole Podstawowej w Woli (kl. 0-III),
 3. Szkole Podstawowej w Ciełuchowie (kl. 0-III),
 4. Szkole Podstawowej w Zajeziorzu (kl. 0-III),
 5. Świetlicy Wiejskiej w Kikole.
 6. Przewidywana łączna liczba posiłków 3 675 wtym:
 7. w szkołach - wynosi 65 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej tj. od 18.01.2021 r. do 26.02.2021 r. -tj. przyjmuje się 30 dni; razem 1 950 posiłków;
 8. dla świadczeniobiorców w Świetlicy Wiejskiej w Kikole- wynosi 15 dziennie od 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r. we wszystkie dni robocze, tj. przyjmuje się 115 dni; razem 1 725 posiłków.
 9. Zamawiający przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy liczba wydanych posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu maksymalnie o 30% przewidywanej liczby posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

4.   Planuje się, że dożywianie dzieci w szkołach odbywać się będzie od 18.01.2021 r. do 26.02.2021 r., natomiast dożywianie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikoleod 18.01.2021 r. do 30.06.2021 r. we wszystkie dni robocze.

5.   W szkołach posiłki będą wydawane uczniom przez osoby wyznczone przez Dyrektorów tych szkół. Do spożycia posiłków wykorzystane zostaną naczynia oraz sztućce będące na stanie szkół.

6.   Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Zamawiający zastrzega sobie u Wykonawcy możliwość wykupienia posiłków przez uczniów lub podopiecznych, którzy nie kwalifikują się do dożywiania,
w cenie podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

7.   Dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być przygotowywane z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej i wymogami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się
w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia
2006 r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

8.   Posiłki muszą być gorące o odpowiedniej temperaturze, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Temperatura zupy oraz temperatura drugiego dania winna mieścić się
w granicach 60°C – 75°C (+/-3°C).

9.   Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół, natomiast posiłki dla świadczeniobiorców należy dostarczyć w godzinach 1000 - 1100 do Świetlicy Wiejskiej ul. Targowa w Kikole.

10.Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu i na własny koszt,
 w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Transport posiłków musi odbywać się z zachowaniem wymogów wynikających z Załącznika nr II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004
w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. ze zm.).

11.Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku dostarczanych posiłków.

12.Wykonawca zapewnia czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków.

13.Brudne naczynia i sztućce będą myte, wyparzane i odpowiednio przechowywane
w stołówce szkolnej/kuchence. Obowiązki w tym zakresie nie należą do Wykonawcy.

14.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych          pozostałych po spożyciu posiłków w danym dniu.

15.Posiłki powinny być skomponowane w następujących proporcjach:

- 5 x w tygodniu zupa,

      - 3 x w tygodniu dania mięsne,

      - 1 x w tygodniu dania bezmięsne,

      - 1 x w tygodniu danie rybne.

Wymagana gramatura po ugotowaniu przedstawia się następująco:

 • zasadą jest by jedna porcja zupy wynosiła 0,45 litra, była sycąca i treściwa,
 • mięso, ryba co najmniej 100 g,
 • udko kurczaka pieczonego co najmniej 200 g,
 • filet z drobiu co najmniej 100 g,
 • pieczeń w sosie własnym co najmniej 120 g,
 • gulasz wieprzowy, drobiowy co najmniej 200 g,
 • gołąbki powyżej 200 g,
 • klopsik co najmniej 100 g,
 • naleśniki nie mniej niż 2 sztuki, łącznie 200 g,
 • pierogi co najmniej 6 sztuk,
 • ziemniaki, makaron lub ryż co najmniej 150 g (ryż lub makaron nie częściej niż raz
  w tygodniu),
 • do obiadów mięsnych, rybnych itp. należy podać warzywa (surowe lub przetworzone) co najmniej 100 g.

16.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków dla dzieciobjętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół zgodnie z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154)
z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

17.Jadłospisy układane będą przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do Dyrektorów Szkół i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. W jadłospisie Wykonawca musi podać informacje o gramaturze oraz kaloryczności poszczególnych posiłków. Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj dania lub zupy nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych.

18.Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków są po stronie Dyrektorów Szkół  i z nimi należy uzgadniać wszystkie szczegóły z tym związane.

19.Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków informacje
o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków, które zostaną zgłoszone przez Dyrektorów Szkół lub osoby przez nich upoważnione lub Zamawiającego w dniu poprzedzającym ich wydanie do godz. 12:00.

20.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia,
że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz
w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

21.W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże, w nieodpowiedniej temperaturze, bądź swym wyglądem budzą wątpliwości co do ich jakości, Dyrektorzy Szkół oraz Zamawiający może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.

22.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
i osobom trzecim korzystającym z posiłków dostarczonych przez Wykonawcę.

23.Dla potrzeb badań żywności przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (SANEPID) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 48 godzin po 150 g każdej części składowej potraw; po upływie tego czasu próbki posiłków mogą być zniszczone.

24.Sposób świadczenia przedmiotu zamówienia lub jego zakres w trakcie realizacji zamówienia może ulegać zmianie z uwagi na konieczność bieżącego dostosowywania do wymagań stanu epidemiizwiązanej z Covid-19.

25.Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

         Kod CPV                    Nazwa wg CPV

55.52.00.00-1             usługi dostarczania posiłków,

 •         usługi przygotowywania posiłków.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia:

 1. dożywianie dzieci w szkołach od 18.01.2021 r. do 26.02.2021 r. z uwzględnieniem dni ustawowo i dodatkowo wolnych) oraz nauki zdalnej,
 2.  dożywianie świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikoleod18.01.2021 r. do 30.06.2021 r. we wszystkie dni robocze.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużenia procedury wyboru Wykonawcy.

 

V.      Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
 2. który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest
  w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 4. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu;
 5. w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
 6. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 7. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
  w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
 8. O udzielenie zamówienia ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki udziału
  w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną
  z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego,
  ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
  o zatwierdzenie zakładu oraz zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru.
 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 10. każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek  wymienionych w ust. 1 niniejszego rozdziału;
 11. warunki udziału dotyczące zdolności technicznych i zawodowych, o których mowa
  w ust. 2 niniejszego rozdziału,muszą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców.
 12. Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
   w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.  W takiej sytuacji:
 13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 14. Zamawiający ocenieni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 15. jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który udostępni Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 16. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 17. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia.
 18. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącegozałącznik nr 2 do zapytania ofertowego). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieniowe.
 19. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa informacje o potencjale technicznymsporządzoną z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia.
 20. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego rozdziału, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda pisemnego (w formie oryginału)zobowiązaniatych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to powinno zawierać w szczególności:
 21. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 22. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
 23. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia;
 24. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 25. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum firm,spółka cywilna), Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być:
 26. załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a)    postępowania  o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,

b)    nazwę i adres Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

c)    ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

 1. podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli Wykonawców;
 2. złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VI.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie w postaci papierowej lub środkami komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną).
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie w postaci papierowej winny być składane na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87 –620 Kikół.
 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:gops@kikol.pl, a faksem na nr
  54 289 46 70.
 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminuskładania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Każdadokonana zmiana zapytania ofertowego zostanie przez Zamawiającego niezwłoczniezostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.kikol.pl.
 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
  o którym mowa w  ust. 7 niniejszego rozdziału.
 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Warunków Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

VII.     Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Nadrowska,
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1, tel. 54 289 46 70 wew. 29, w godz. 7:15 – 15:15 (w piątek w godz.  7:15 – 14:15), e-mail: a.ciechanowska@kikol.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu zapewnia przestrzegania zasad przejrzystości
i niedyskryminacji nie będzie reagował na inne niż przewidziane w rozdziale VI zapytania ofertowego, formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

 

VIII.Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W toku postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się z wnioskiem do Wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 30 dni.
 3. Wykonawca może z własnej inicjatywy przedłużyć termin związania ofertą.

 

IX.    Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Wykonawca określa cenę za realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do zapytania ofertowego łącznej ceny ofertowej brutto.
 2. Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia, określonymi w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
 3. Wszystkie ceny w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
 4. Ceną ofertową brutto podlegającą ocenie będzie wartość brutto określona w Formularzu ofertowym i wynikać powinna z iloczynu: przewidywanej liczby posiłków i ceny jednostkowej brutto z podatkiem VAT za jeden posiłek (składający się z porcji zupy
  i drugiego dania).
 5. Cena jednostkowa brutto za jeden posiłek (składający się z porcji zupy i drugiego dania) podana przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna do końca realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, Wykonawca zobowiązany będzie do naliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury.

 

X.        Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone
  z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 4. informacjęo potencjale technicznym, sporządzoną z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 5. zobowiązanie innego podmiotu (w formie oryginału) udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli dotyczy);
 6. pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).
 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym zakresy (części) zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców – o ile są znane na etapie składania oferty.
 9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 11. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanez przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz – w przypadku składania oferty w postaci papierowej- cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
 14. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 15. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne
  i podlegają udostępnieniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł,że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 16. Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
  z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty lub złożenia odrębnego pliku z wyraźnym oznakowaniem. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty lub oświadczenia składane przez Wykonawcę są jawne bez zastrzeżeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji zawartych w Formularzu ofertowym.
 17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne
  i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

 

XI.      Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
 2. w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, pokój nr 1
  w godzinach urzędowania lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół,przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przygotowywanie
  i dostarczanie gorących posiłków
  – znak sprawyGOPS.1/2021”lub
 3. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: a.ciechanowska@kikol.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków– znak sprawyGOPS.1/2021”.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania oferty.
 6. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Warunkiem zmiany lub wycofania oferty jest przekazanie Zamawiającemu zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

 

XII.     Badanie ofert

 

 1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzającychspełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać błędy lub budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albokonieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
 4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 5.  oczywiste omyłki pisarskie;
 6. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowychdokonanych poprawek, przy czym przez omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny ofertowej;
 7. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytanie ofertowym, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta zostałapoprawiona.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 2. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3 niniejszego rozdziału;
 3. jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 5. zostanie złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postepowaniu lub który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 6. zawierać będzie omyłki, których nie można poprawić w myśl postanowień ust. 4;
 7. gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 niniejszego rozdziału;
 8. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena oferty będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
  w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, chyba że rozbieżność wynika
  z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII.   Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu oceny ofert

 

 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierowałnastępującymi kryteriami:

1) cena ofertowa brutto,                                               

2)odległość dowozu posiłków .                                   

2.    Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie (wagę)

 

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena oferty brutto

70%

70

Odległość dowozu posiłków

30%

30

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ofertazawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
 2. Ocena ofert zostanie dokonanaw sposób opisany poniżej:
 3. ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

 

najniższa cena brutto

spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C1= ---------------------------------------------------------------- x 70 pkt

cena brutto badanej oferty

 

Ocena wyrażona zostanie w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych;

 

 1. ocena punktowa w kryterium „odległość dowozu posiłków” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy o odległości wyrażonej
  w kilometrach od wskazanego w ofercie miejsca (adresu) przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego (Kikół, Plac Kościuszki 7a), wyliczonej z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl(opcja: trasa krótka), w następujący sposób:

 

 

Odległość od wskazanego w ofercie miejsca (adresu) przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego (Kikół, Plac Kościuszki 7a) wyliczona z internetowego kalkulatora tras www.targeo.pl(opcja: trasa krótka)

 

Liczba punktów – C2

do 25 km

30 pkt

powyżej 25 km do 35 km

10 pkt

powyżej 35 km

0 pkt

Uwagi:

1)    W Formularzu ofertowym odległość dowozu posiłków powinna być podana w kilometrach jako liczba całkowita, bez liczb po przecinku (tj. bez części dziesiętnej, setnej itd.)

2)    W przypadku podania odległości w kilometrach z liczbami po przecinku (tj. z częścią dziesiętną, setną itd.) Zamawiający  na potrzeby przyznania punktów dokona  zaokrąglenia do pełnych jedności (do pełnych kilometrów) z zastosowaniem reguł matematycznych,
tj. liczba dziesiąta poniżej 5 zostanie pominięta, powyżej i równa 5 – zostanie zaokrąglona w górę.

3)   Całkowita liczba punktów (C), jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według wzoru:

C = C1 + C2

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
  że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone dwie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

XIV.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

-      podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 2. Przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiającyżąda przedłożenia dokumentów (w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że wykazany w ofercie (Informacji o potencjale technicznym sporządzonej wg wzoru określonego w załączniku nr 3) zakład prowadzący działalność związaną zprodukcją lub obrotem żywności posiada aktualną decyzję właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz że jest wpisany do właściwego rejestru – zgodnie
  z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) Zamawiający zamieści na stronie internetowejwww.bip.kikol.plinformację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu,z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.

 

XV.      Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia, określone zostały wzałączniku nr 4 do zapytania ofertowego.Postanowienia te nie podlegają negocjacjom.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, na zasadach i warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, stanowiących załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

XVI.      Pozostałe postanowienia

 

 1. Zamawiający unieważni postępowania, jeżeli:

1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zgodnie z rozdziałem XII ust. 5 zapytania ofertowego;

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)w przypadkach, o których mowa w rozdziale XIII ust. 6 zapytania ofertowego, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.bip.kikol.plinformację
  o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z . z 2020 r. poz. 1740).