In.6733.4.4.2020.2021.JBK                                                             Kikół, dnia 20.01.2021r.

 

                                     OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE                                                    

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej SN-15kV,  budowie linii kablowych nN-0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV, na działkach nr 53, nr 11/2, nr 72/2, nr  156,  nr 49, nr 234, nr 77/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Sumin PGR, gmina Kikół.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół,
ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu w terminie
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 10 lutego 2021 roku.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sumin.

Wnioski i uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu
lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 20.01.2021r.