In.6220.2.9.2020.2021 JBK                                                                 Kikół, dnia 22.01.2021 r.

 

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 22.01.2021 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.2.8.2020.2021 JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Konotopie „PV BUCHOWO” o mocy do 4 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 527/6 i 596 obręb Kikół Wieś, gm. Kikół”.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.15 – 15.15  wtorek 7.15-16.15 oraz piątek 7.15 – 14.15.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół, tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Lipno, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa  Kikół Wieś, sołectwa Wolęcin, sołectwa Złotopole, sołectwa Jastrzębie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron  uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji niniejszego obwieszczenia  stanowi datę ogłoszenia.