Załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
UG. 7624-2/08 z dnia 2008-06-09

Środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 56/2 w miejscowości Konotopie, gmina Kikół

Charakterystykę przedsięwzięcia ww. opracowano zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).

1. Ogólna charakterystyka terenu zakładu i otoczenia

1) Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

    a) Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja położona jest w miejscowości Konotopie na działce o Nr ewidencyjnych 56/2 i polega na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami słuzącymi do przesyłania energii elektrycznej. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Kryst – Met” Krystian Kalinowski, zam. 87-600 Lipno, Rumunki Podgłodowskie

Działka, na której położona jest przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani też nie podjęta została uchwała o przystąpieniu do opracowania planu dla tego obszaru. Dla tego przedsięwzięcia opracowana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

-Decyzja Nr 7331 – 61/07//08 z dnia 24. 01. 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na działce o Nr ewidencyjnym 56/2 w miejscowości Konotopie, gmina Kikół.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze, który według wypisu z rejestru gruntów stanowi teren rolny – grunty orne klasy Via, VIb, RV, RVI przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestor musi uzyskać decyzje Starosty Powiatu Lipnowskiego zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze pod planowana inwestycję w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Generatory energii wiatrowej są urządzeniami bezobsługowymi dlatego nie zachodzi konieczność obsługi komunikacyjnej. Przeglądy techniczne będą wykonywane w okresie kiedy nie będzie wegetacji roślin czyli w okresie zimowym i po zbiorach. .

    b) Najbliższe otoczenie

Najbliższe otoczenie to głównie tereny rolne z zabudową rozproszoną (najbliższa w odległości ca 160 m) o charakterze zagrodowym.

    c) Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do obszarów chronionych przepisami szczególnymi

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w bezpośrednim zasięgu jego oddziaływania nie są zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania nie są zlokalizowane obszary poddane ochronie na podstawie przepisów:

    - o ochronie przyrody

    - o ochronie przyrody i prawa ochrony środowiska – obszar Natura 2000,

    - o lasach,

W sąsiedztwie zakładu oraz w zasięgu jego oddziaływania nie są zlokalizowane obiekty uzdrowiskowe i sanatoryjne podlegające przepisom ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

W odległości ok. 4,5 km od planowanej inwestycji znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie na terenie którego ustalona została ochrona: unikatowych form polodowcowych (drumliny), zbiorników wód powierzchniowych, ochrona niewielkich powierzchni higrofilnych lasów w Dolinie Drwęcy.

W odległości ok. 15,5 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły i obszar specjalnej ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły. Planowane przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób oddziaływać na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze zlewni chronionej rzeki Drwęcy oraz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kikół w obszarze regionalnego ciągu ekologicznego

2) Położenie geograficzne i morfologia

Obszar gminy Kikół z punktu widzenia regionalizacji geomorfologicznej należy do Pojezierza Dobrzyńskiego, tzn. Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Znajduje się na granicy dwóch jednostek: równinnej wysoczyzny morenowej na zachodzie i falistej wysoczyzny morenowej na wschodzie. Obie jednostki rozdzielone są rynnami lodowcowymi wypełnionymi jeziorami.

Pod względem morfologicznym teren lokalizacji inwestycji stanowi wyniosłe wzniesienie pochodzenia kemowego zlodowacenia wiślanego, nachylone w różnych kierunkach. Rzędne terenu wynoszą od 123,00 – 124,00 m npm.

3) Warunki wodne

    a) Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym gmina Kikół położona jest prawie w całości w obrębie zlewni rzeki Drwęcy. Jedynie południowo wschodnie fragmenty leżą w obszarze zlewni rzeki Mień. Obie rzeki stanowią bezpośrednie dopływy Wisły. Główną osią hydrograficzną gminy jest rzeka Lubianka.

Istotnym elementem hydrograficznym gminy są jeziora zajmujące powierzchnię około 430 ha. Pod względem genetycznym są to przede wszystkim zbiorniki rynnowe, układające się w charakterystyczne ciągi.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest cieków powierzchniowych naturalnych i sztucznych, Wody opadowe dostając się na powierzchnię terenu, wsiąkają w przepuszczalne podłoże gruntowe i zasilają głębiej zalegające wody gruntowe.

Ok.2,5 km od planowanego przedsięwzięcia położone jest jezioro Sumińskie, 1,5 km jezioro Kikolskie, 1,0 km jezioro Konotopie, 6,0 km jezioro Moszczonne.

    b) Wody podziemne

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód czwartorzędowych szacuje się na około 1 366 560 m3/rok. Istnieją duże rezerwy umożliwiające wzrost zużycia wody bez niebezpieczeństwa naruszania ich zasobów.

4) Budowa geologiczna, warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki geologiczne teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie środkowej części Synklinorium Rzeźnego. Najstarszymi utworami są utwory mezozoiczne, na których zalegają różnej miąższości utwory czwartorzędowe z plejstocenu i holocenu.

Na terenie planowanej inwestycji do głębokości 5,0m ppt nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

5) Warunki geotechniczne

W podłożu budowlanym projektowanego generatora wiatrowego do głębokości 5,0m ppt występują grunty niejednorodne pod względem geotechnicznym, warstwowane. Występują tutaj grunty rodzime mineralne wykształcone w postaci gruntów niespoistych (sypkich), gruntów spoistych i gruntów organicznych, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Na terenie działki występują grunty organiczne w postaci gleby o miąższości 0,4m.

6) Krajobraz i rzeźba terenu

Gmina Kikół charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Dominuje krajobraz niewysokich pagórków, rynnowych obniżeń i zamkniętych zaklęsłości wytopiskowych.

7) Warunki meteorologiczne

Warunki klimatyczne są ważnym czynnikiem wpływającym na rozprzestrzenianie się i stężenie zanieczyszczeń w atmosferze (prędkość, kierunek wiatru, temperatura powietrza i opady atmosferyczne.

Gmina Kikół położona jest w obrębie środkowej dzielnicy rolniczo-klimatycznej, w centralnej Polsce i posiada klimat, którego ogólne cechy nawiązują do klimatu całej Polski – jest to klimat umiarkowany..

2 Charakterystyka techniczna planowanej inwestycji

1) Dane ogólne o planowanej inwestycji:

Inwestor Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Kryst – Met” Krystian Kalinowski zamierza zrealizować wolnostojącą elektrownie wiatrową wraz z urządzeniami do przesyłania wyprodukowanej energii.

W ramach planowanego przedsięwzięcia posadowiony zostanie jeden generator energii elektrycznej wykorzystujący siłę wiatru do produkcji energii odnawialnej, wykonany w postaci wieży o konstrukcji rynnowej i wysokości całkowitej 58,5 m (wysokość wieży 40 m).

2) Rozwiązania chroniące środowisko

Działka na której posadowiona zostanie elektrownia wiatrowa jest niezabudowaną działką rolną. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ca 160m. Dla planowanej inwestycji ustala się strefę uciążliwości (przede wszystkim ze względu na hałas) – 150,0 m.

Elementami przyrodniczymi poddanymi na oddziaływanie planowanej inwestycji będzie klimat akustyczny otoczenia, przyroda (gleba, szara roślinna, powierzchnia ziemi, krajobraz i odczucia estetyczne, ludzie i świat zwierzęcy (głównie ptaki).

Po wykonaniu robót ziemnych i drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zajętego terenu polegająca na plantowaniu terenu. Pod transformatorem zainstalowana zostanie misa ze zbiornikiem na olej jako zabezpieczenie przed skutkami wycieku oleju z transformatora. W porze nocnej zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia głośnych prac.

Dla przedsięwzięcia nie rozpatruje się wariantów. Powstanie inwestycji warunkowane jest zdolnością do przyjęcia wytworzonego prądu przez elektrownię wiatrową przez istniejącą sieć elektroenergetyczną i uwarunkowania te określają, czy jej wielkość oraz to czy ona w ogóle może powstać.

3) Szczegółowy program dla planowanej inwestycji:

Generator energii wiatrowej umieszczony zostanie w gondoli na wieżach rurowych o wysokości do 40 m, średnica śmigła wyniesie 38,0 m. Moc nominalna jednego generatora wyniesie 500 kW. Obiekty i urządzenia towarzyszące a zlokalizowane na działce to:

    a) fundament pod konstrukcję jednego masztu generatora ( stopa fundamentu) o wymiarach 11,00m x 11,00m (powierzchnia 121 m2), z tym, że wystająca część ponad poziom gruntu zajmuje powierzchnię 12 m2, powierzchnia fundamentu poza częścią wystającą ponad grunt po rekultywacji wykorzystywana będzie rolniczo tak jak dotychczas.

    b) infrastruktura elektroenergetycznych urządzeń przyłączeniowych:

        - rozbudować linię elektroenergetyczną SN – budowa odcinka długości ok. 250,0 m do projektowanej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA,

        - zainstalować pod transformatorem misę ze zbiornikiem na olej jako zabezpieczenie przed skutkami wycieku oleju z transformatora,

        - wybudować kablową linię elektroenergetyczną NN, długości ok. 15,0 m umożliwiającą włączenie projektowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej,