Zarządzenie Nr 10/2021

                                                        Wójta Gminy Kikół

z dnia  22 lutego 2021 roku

 

 

w sprawie:     Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378 ) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/122/2020  Rady Gminy Kikół z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2021 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunki konkursu oraz rodzaje zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Oferty należy składać na formularz zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Z organizacjami, których zadania uzyskują wsparcie, zostaną podpisane umowy.

5. Organizacje, które w wyniku konkursu uzyskają wsparcie, po zrealizowaniu zadania zobowiązane są do złożenia sprawozdania.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Gminy Kikół prowadzącemu sprawy z zakresy kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole oraz na stronie internetowej www.kikol.pl.