Kikół, dnia 15 marca 2021 r.

                                                                                                         

ZAPYTANIE O CENĘ

Nr GOPS.0911.1.2021

 

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług z zakresu treningów grupowych z psychologiem oraz indywidualnego  wsparcia ze strony psychologa dla uczestników projektu pn.:

„Nasze wsparcie – Twój sukces!”

 

I.        Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Kikół

Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

NIP: 466-03-318-28

 

reprezentowana przez:

 

Joannę Małecką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

tel./fax:                           54 289 46 70

adres e-mail:                   gops@kikol.pl

strona internetowa          https://gopskikol.rbip.mojregion.info/

godz.  urzędowania         poniedziałek – 715-1515

wtorek - 715-1615

środa - 715-1515

czwartek - 715-1515

piątek -715-1415

 

II.     Sposób udzielania zamówienia

1.     Postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku, o którym mowa w sekcji 6.5.1. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 21 grudnia 2020 r.) w formie zapytania o cenę upublicznionego na stronie internetowej Zamawiającego https://gopskikol.rbip.mojregion.info/ w zakładce Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy zł.

2.     Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa niż 50 tys. zł netto. Zamówienie nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i nie wymaga stosowania ustawy.

 

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu treningów grupowych
z psychologiem oraz indywidualnego wsparcia ze strony psychologa dla uczestników projektu pn.: „Nasze wsparcie – Twój sukces!” nr projektu RPKP.09.02.01-04-0027/19, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zamówienia. Oferta, która nie będzie zawierać pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostanie odrzucona.

4.     Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

 

IV.           Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V.              Termin i miejsce wykonania zamówienia

1.     Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:

1)     trening grupowy z psychologiem: marzec – kwiecień 2021 r.;

2)     indywidualne spotkania z psychologiem: kwiecień – grudzień 2021 r.

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.

2.    Zamówienie będzie realizowane w salach zapewnionych przez Zamawiającego znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół lub
w Świetlicy Wiejskiej w Kikole przy ul. Targowej 1a, 87-620 Kikół.

 

VI.   Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3)     posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów/ wsparcia/poradnictwa psychologicznego dla osób będących klientami pomocy społecznej.

 

 

VII.         Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

1.       Oferty Wykonawców będą oceniane według następującego kryterium:

cena brutto - 100 pkt.

2.    Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto. Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone wg wzoru:

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z zasadami arytmetyki. 

3.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę i otrzyma największą liczbę punktów.

4.     Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
.

 

VIII.      Opis sposobu przygotowania oferty

1.     Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór określony został w załączniku nr 2 do Zapytania o cenę. Wykonawca określi cenę oferty brutto w sposób podany w formularzu ofertowym. 

2.     Oferta winna zawierać cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej (60 minut) treningu grupowego oraz cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie jednej godziny zegarowej (60 minut) indywidualnego spotkania. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi obowiązującymi w całym okresie objętym umową.

3.     Wszystkie ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.     Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania o cenę oraz obejmować wszelkie koszty oraz składki, opłaty i podatki, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to,
że Wykonawca musi skalkulować wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przewidzieć właściwą organizację dla prawidłowego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego zamówienia.

5.     Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

IX.           Miejsce i termin składania ofert

1.     Ofertę należy złożyć do dnia 19 marca 2021r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:

1)     w formie pisemnej w postaci papierowej osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole w godzinach urzędowania lub przesłana kurierem albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół (pokój nr 1). przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GOPS.0911.1.2021 – Oferta psycholog” lub

2)     zeskanowana pocztą elektroniczną na adres: a.ciechanowska@kikol.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać: „GOPS.0911.1.2021 – Oferta psycholog”.

2.     Oferta złożona po upływie terminu składania ofert podlega odrzuceniu.

3.     Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.     Zamawiający dokona poprawek w ofertach:

1)     oczywistych omyłek pisarskich;

2)     oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

6.     Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, kwestionariusza (sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 3 za Zapytania o cenę) zawierającego informacje dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do realizacji zamówienia (tj. osoby/osób wymienionej/ych w pkt 2 formularza ofertowego) wraz
z dokumentami (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie zawodowe tej osoby
(np. dyplom uzyskania tytułu magistra psychologii, świadectwa pracy, umowy, referencje, zaświadczenia, itp.).

7.     Jeżeli wezwany Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w ust. 6, albo złożone dokumenty nie potwierdzą spełnienia warunku udziału, o którym mowa w rozdziale VI Zapytania o cenę, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6.

8.     Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     zostanie złożona po terminie składania ofert;

2)     zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunku udziału
w postępowaniu;

3)     Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę;

4)     jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania o cenę;

5)     jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

6)     będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

7)     zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8)     będzie niekompletna (np. brak podpisów, brak kompletnych danych) lub będzie zawierać błędy, w tym błędy w obliczeniu ceny, które nie będą mogły być poprawione jako oczywiste omyłki w rozumieniu ust. 5 niniejszego rozdziału Zapytania o cenę.

 

X.              Osobą upoważnią do kontaktów z Wykonawcami jest:

Anna Nadrowska- tel. (54) 289-46-70 wew. 29, e-mail: a.ciechanowska@kikol.pl

 

XI.       Pozostałe informacje

1.     Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

1)     nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty;

3)     gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4)     postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

2.   Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

3.   Zamawiający przewiduje następujący sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia:

1)     Podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie stanowiła cena brutto za 1 godzinę (rozumianą jako jedna godzina zegarowa) świadczenia usługi w kwocie wynikającej z oferty Wykonawcy złożonej
w postępowaniu.

2)     Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres trwania umowy, zostanie ustalone jako iloczyn planowanej liczby godzin realizowanych w ramach usługi, będącej przedmiotem umowy i ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi.

3)     Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane comiesięcznie w terminie do 10 dni roboczych od dnia wpływu do Zamawiającego rachunku/faktury za dany miesiąc, przelewem na rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala się jako iloczyn rzeczywiście zrealizowanych
w danym miesiącu godzin usługi oraz ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi.

4.   W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale VII Zapytania o cenę lub pozostawi postępowanie bez rozstrzygnięcia.

5.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

6.   W niniejszym postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wersja z dnia 21 grudnia 2020 r.  

 

XII. Załączniki do Zapytania o cenę

 

Integralnymi częściami niniejszego Zapytania o cenę są:

1)   Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2)   Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego;

3)   Załącznik nr 3 – Kwestionariusz zawierający informacje dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osoby skierowanej do realizacji zamówienia – składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona;

4)   Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

Z up. Wójta Gminy Kikół

                  Joanna Małecka

Kierownik GOPS Kikół