In.6733.1.4.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 09.04.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)  Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2021 roku na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń została wydana decyzja nr In. 6733.1.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV  oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, położonych na działkach nr 104/2, nr 104/1, nr 63/1, nr 144/2, nr 144/1, nr 149, nr 67, nr 66, nr 65/7, nr 65/10, nr 65/3, nr 99, nr 186/1, nr 186/2, nr 64/5, nr 64/6, nr 65/5, nr 65/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Zajeziorze, gmina Kikół.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia). Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 09.04.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Zajeziorze.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.