In.6730.04.5.2021.JBK                                                                    Kikół, dnia 09.04.2021r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół


Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.04.2021 r. wydana została Decyzja  Nr In.6730.04.2021.JBK o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie hali magazynowej oraz biegalni dla koni w zabudowie zagrodowej, na działce nr 18/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Jarczechowo, gmina Kikół.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane (doręczone) po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 23 kwietnia 2021 r.

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 09 kwietnia 2021 roku.