Ogłoszenie o zamówieniu

na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kikół w okresie od 01 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2021r."

Znak sprawy: ZP.PN.271.01.2021

W dniu 04.05.2021r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00045429/01. Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/453412