Zarządzenie Nr 37/2021

Wójta Gminy Kikół

z dnia 18 czerwca 2021 roku

 

w sprawie: powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.)

 

 

Wójt Gminy Kikół

zarządza, co następuje:

 

§1. Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kikół w składzie:

 

1. Artur Redmerski – Przewodniczący Komisji

2. Julita Borucka - Kozłowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Zbigniew Ambroziak – członek Komisji

4. Jacek Wilkanowski – członek komisji

5. Magdalena Karaś – Sadowska – członek komisji

 

§2. W pracach komisji biorą udział każdorazowo nie mniej niż trzy osoby, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego funkcję sprawuje zastępca przewodniczącego.

 

§3. Komisja przetargowa wykonuje czynności w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j.).

 

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.