In.6733.6.1.2021.JBK                                                                   Kikół, dnia 07.07.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                              izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 07 czerwca 2021 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Kikół reprezentowanej przez Wójta Gminy Józefa Predenkiewicza, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Waldemar Jakrzewski reprezentujący firmę ProfiProj Jakrzewski i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą przy ul. Witaszyczki 66, 63 – 230 Witaszyce,
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie Stacji Uzdatniania Wody na działkach oznaczonych nr 158/1, nr 81, nr 80 położonych w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin PGR, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Sumin. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: pon, śr., czw. 715 – 1515, wt. 715 – 1615, pt. 715 - 1415 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 28 lipca 2021 r.