In.6730.35.4.2021.JBK                                                                          Kikół, dnia: 03.08.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół


Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 03.08.2021r. wydana została Decyzja
nr In.6730.35.2021.JBK o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie odcinka drogi dojazdowej, na działce nr 144/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Moszczonne,

Gmina Kikół.


Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane (doręczone) po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. w dniu 17 sierpnia  2021 r.

 

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Kikół, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół oraz tablicy ogłoszeń  sołectwa Moszczonne  w dniu 3 sierpnia  2021 roku.