In.6733.7.5.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 23.11.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2021 roku na wniosek Energa – Operator  S.A. z/ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń złożonego przez pełnomocnika Pana  Piotra Skowrońskiego z P.U.H. „INSTAL”, Starorypin Prywatny 50F, 87-500 Rypin , została wydana decyzja nr In. 6733.7.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej z szafkami pomiarowymi nn 0,4 kV, położonej na działkach nr 403/4, nr 399, nr 403/1, nr 404/1, nr 407/5, nr 407/4, nr 407/6, nr 407/7, nr 407/8, nr 408 i nr 403/3, położonych w obrębie Lubin, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dokonania/doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 21 grudnia 2021.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubin.

 

 W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, pok. nr 5, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 715 do 1515 , wtorek od 715 do 1615, piątek 715 do 1415.