In.6730.69.6.2021.JBK                                                                    Kikół, dnia 06.12.2021r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kikół


Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 06.12.2021 r. wydana została Decyzja Nr In.6730.69.2021.JBK o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce nr 43/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane (doręczone) po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zawiadomienia) tj. do dnia 3 stycznia 2021 r.

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 06 grudnia 2021 roku.