In.6733.8.5.2021.JBK                                                                  Kikół, dnia 30.12.2021r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2021 roku na wniosek Energa – Operator  S.A. z/w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń , w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 lutego 2021 r., występuje Pan Jacek Tęgowski z firmy ProEs Michał Szalkowski, ul. Piłsudskiego 3, 87-500 Rypin została wydana decyzja nr In. 6733.8.2021.JBK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4 kV, położonej na działkach nr 5/12, nr 16, nr 2/3, nr 2/9, położonych w miejscowości Niedźwiedź, obręb Walentowo, gmina Kikół.

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dokonania/doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 27 stycznia 2022 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30.12.2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Walentowo.

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, w godzinach pracy urzędu.