In.6733.01.1.2022.JBK                                                                 Kikół, dnia 03.01.2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 03 stycznia 2022 roku zostało wszczęte na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 17/19, 81 – 855 Sopot w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Paweł Gierczak, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej nN-04 kV oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 99, nr 117, położonych w miejscowości Dąbrówka, obręb ewidencyjny Dąbrówka, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrówka. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: od 7 15 do 15 15 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 24 stycznia 2022 r.