In.6220.01.10.2022.JBK                                                               Kikół, dnia 14.06.2022 r.

 

 


Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 14.06.2022 r. wydana została decyzja znak: In. 6220.01.9.2022 JBK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie punktu zbierania odpadów tworzyw sztucznych złomu stalowego, metali kolorowych, papieru i tektury, odpadów  opakowaniowych: zmieszanych oraz wielomateriałowych na dz. 153/2 w miejscowości Wolęcin, gm. Kikół”.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie)  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 5, od pon. do pt. w godz. pracy urzędu tj. od 715. do 1515 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz tablicy ogłoszeń  sołectwa Wolęcin  w dniu 14.06.2022r.