In.6733.6.1.2022.JBK                                                                   Kikół, dnia 19.07.2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KIKÓŁ

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2022 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Kikół
z siedzibą w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87  620 Kikół w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Marcin Fabiański,
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 554, nr 555 położonych przy ul. Kasztelańskiej w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19.07.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kikole, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Kikół.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 kpa).

Uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół w godzinach pracy urzędu: od 7 15 do 15 15 w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia tj. do dnia 09 sierpnia 2022 r.