Zamawiający:
Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel/fax. 054/289 46 70

Tytuł przetargu:
Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0 – 31,5 mm wraz z transportem przeznaczonego na remont dróg gminnych gruntowych Gminy Kikół w ilości 2500 ton

CPV:
14.21.22.00-2

Tryb zamówienia:
w trybie przetargu nieograniczonego

Warunki:
1. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
2. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnianie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy o porównywalnym charakterze i wartości z zakresem niniejszego zamówienia.
4. Posiadanie sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia


Termin realizacji:
rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, zakończenie 30.06.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krasuski Tomasz tel. 054 289 46 70 wew. 30 pok. nr 16 w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy w Kikole)

Oferty można składać do:
2009-03-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-03-16 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena brutto za 1 tonę wraz z transportem – 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące