Zamawiający:
Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel/fax. 054/289 46 70, e-mail:urzad@kikol.pl

Tytuł przetargu:
Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kikół w roku szkolnym 2009/2010

CPV:
60130000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) posiadajnie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
Rozpoczęcie 01.09.2009 r. zakończenie 25.06.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Wajer, tel. 054 289 46 70 wew. 32 pok. nr 12 w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy w Kikole)

Oferty można składać do:
2009-07-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-07-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena brutto za 1 km – 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 25, 87-600 Lipno   Wygrany