Zamawiający:
Gmina Kikół - WÓJT GMINY KIKÓŁ

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół – Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

CPV:
45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

Warunki:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy, zakończenie robót 15.10.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Krasuski tel. (054) 289 46 70 wew. 30 pok. nr 16 w godz. 7:30 -15:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy w Kikole)

Oferty można składać do:
2008-08-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-08-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
nie ma

Uwagi:
Kikół, 26.08.2008 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Kikół informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół - Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostaje unieważnione.

Uzasadnienie
Art. 93 ust. l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 170121C Kikół -Trzebiegoszcz w miejscowości Konotopie o długości 1,538 km w technologii określonej w uproszczonej dokumentacji projektowej w ramach Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Firmy uczestniczące