Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kikół

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Transmisje na żywo
    Transmisja na żywo (1)

Informacje ogólne
    Ogłoszenia ważne! (735)
    Informacja dla Osób Niesłyszących ważne! (1)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych UG KIKÓŁ (1)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych USC KIKÓŁ (3)
    Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych GOPS KIKÓŁ (1)
    KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (1)
    Klauzula informacyjna RODO w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (1)

Organy
    Wójt Gminy (1)
    Rada Gminy (0)
        Skład rady (15)
        Komisje (0)
            Komisja Ładu i Porządku, Zdrowia i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Skarg, wniosków i petycji (1)
            Komisja Rewizyjna (4)
            Komisja Samorządu, Oświaty i Spraw P. Poż. (1)
            Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów (1)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy (0)
            Kadencja 2006-2010 (1)
            Kadencja 2010-2014 (1)
            Kadencja 2014 - 2018 (1)
            Kadencja 2018-2023 (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (2)
    Dane statystyczne (13)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły Podstawowe (4)
        Przedszkole Publiczne "Kraina Bajek" w Kikole (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (5)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
        Szkoła Podstawowa w Kikole (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka" w Suminie (1)
        Ośrodek Kultury Gminy Kikół (1)
    Jednostki pomocnicze (1)
        Statuty sołectw (21)
        Sołectwa Gminy Kikół (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (6)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (19)
    Oświadczenia majątkowe (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (4)
        Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2018 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2019 rok (3)
        Oświadczenia majątkowe za 2020 rok (3)
    Zasady utrzymania czystości i porządku (24)
    Majątek Gminy (2)
    Ochrona środowiska (31)
        Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu (3)
        Budowa elektrowni wiatrowych - Wawrzonkowo (2)
        Budowa elektrowni wiatrowej - Sumin (2)
        Budowa elektrowni wiatrowej w Konotopiu - działka nr ew. 115 (12)
        Rozbudowa istniejącej stacji paliw - LOTOS w miejscowości Kikół Gmina Kikół (4)
        Wytwarzanie materiałów niebezpiecznych ...na terenie stacji demontażu pojazdów Wola (1)
        Budowa budynku inwentarskiego - bukaciarni z wiatą wybiegową o obsadzie 90,4 DJP - Zajeziorze (1)
        Budowa budynku inwentarskiego - In.6220 1 2016 (2)
        Budowa i eksplatacja jednej turbiny wiatrowej obręb Wola gm. Kikół - In.6220.2.2016.IB (0)
        Uruchomienie punktu zbierania odpadów złomu - Lubin działka nr 361/12 (8)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Kikół dz. nr 660/5 (2)
        Budowa Elektrowni Słonecznej - Konotopie działka nr 77/11 (5)
        Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych - Kikół Wieś dz. nr 115 (7)
        Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych - Kołat dzialka 239/2 (8)
        Budowa wieży kratowej typu BOT - E 2, H = 55,95 wraz z instalacją telekomunikacyjną P4 - Trutowo dz. nr 218/8 (3)
        Budowa instalacji fotowoltaicznej - Kikół dz nr 38/9 i 39/1 (6)
        Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych - Sumin dz. nr 48 (7)
        Pozwolenie wodnoprawne - działka nr 410 Lubin (1)
        Pozwolenie wodnoprawne działka nr 205/1 Wola (1)
        Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych -Sumin działka numer 72/2 (3)
        Budowa farmy fotowoltaicznej - działka nr 178/2 Konotopie (3)
        Budowa farmy fotowoltaicznej - Kikół Wieś dz. nr 527/6, nr 596 (3)
        Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych - Wolęcin, dz. nr 89/2. (3)
        Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ""Budowa farmy fotowoltaicznej Kikół na działce nr 51 położonej w obrębie ewidencyjnym Konotopie gmina Kikół". (3)
        Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : " Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew.:98 obręb Ciełuchowo ( woj. kujawsko-pomorskie, gm. Kikół) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem". (3)
        Budowa zespołu farm fotowoltaicznych Walentowo o łącznej mocy do 2 MW na działkach o nr ewid. 158/4, 158/6, 158/5 obręb Walentowo. gmina Kikół (3)
        Budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 385, 600/1 obręb ewidencyjny Kikół Wieś, gmina Kikół. (1)
    Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018-2019 (6)
    NIP i REGON (1)
    Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych (1)
    REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)
    Kwoty Dotacji Oświatowych (13)
    Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
        Budowa linni kablowej - Moszczonne (3)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Trutowo (5)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Kikół dz. nr 756 (3)
        Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia dla elektrowni fotowoltaicznej- Konotopie, Kikół Wieś, Złotopole. (3)
        Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 218/8, obręb 0015 Trutowo, 87 - 620 Kikół, woj. kujawsko - pomorskie. (4)
        Budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 104/1,104/2,104/3, 104/4, 104/5, 104/6,104/7,104/8,104/9,104/10,104/11,104/12,104/13,104/14,104/15,104/16,55 położonych w obrębie Hornówek. (4)
        Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznej nN 04 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 53, nr 11/2, nr 72/2, nr 156, nr 49, nr 234, nr 77/4 położonych w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin PGR, gmina Kikół. (3)
        Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Zajeziorze, obręb ewidencyjny Zajeziorze, gmina Kikół na działkach oznaczonych nr 104/2, nr 104/1, nr 63/1, nr 144/2, 144/1, nr 149, nr 67, nr 66, nr 65/7, nr 65/10, nr 65/3, nr 99, nr 186/1, nr 186/2, nr 64/5, nr 64/6, nr 65/5, nr 65/9 położonych w miejscowości Zajeziorze, obręb Zajeziorze, gmina Kikół. (3)
        Melioracja rowu na odcinku do 140 m na terenie działki nr 116/3 położonej w miejscowości Ciełuchowo, obręb Ciełuchowo, gmina Kikół. (3)
        Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Konotopie, obręb ewidencyjny Konotopie, gmina Kikół na działkach oznaczonych nr 19/1, nr 19/2, nr 19/3, nr 19/4, nr 19/5, nr 19/6, nr 19/7, nr 19/8, nr 19/9, nr 19/10, nr 19/11, nr 20/1, nr 10/1, nr 67, nr 71/1, nr 69 położonych w miejscowości Konotopie, obręb Konotopie, gmina Kikół. (3)
        Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku byłego przedszkola publicznego na placówkę pocztową i mieszkanie, dobudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, budowa zjazdu z drogi publicznej oraz budowa dróg wewnętrznych i parkingu na działce oznaczonej nr 153 położonej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół. (3)
        Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz zabudowa szafek pomiarowych i rozdzielnicy szafowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 23/10, nr 23/28, nr 23/20, nr 23/30, nr 23/34, nr 23/33, nr 23/32 położonych w miejscowości Jarczechowo, obręb ewidencyjny Jarczechowo, gmina Kikół. (3)
        Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działkach oznaczonych nr 158/1, nr 81, nr 80 położonych w miejscowości Sumin, obręb ewidencyjny Sumin PGR, gmina Kikół. (3)
        Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr 403/4, nr 399, nr 403/1, nr 404/1, nr 407/5, nr 407/4, nr 407/6, nr 407/7, 407/8, nr 408, nr 403/3 połozonych w Lubinie. (3)
        Budowa linii kablowej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych nr 5/12, 16, 2/3, 2/9 położonych w miejscowości Niedźwiedź, obręb ewidencyjny Walentowo, gmina Kikół. (2)
    Decyzje o warunkach zabudowy (1)
        Kikół działka 195/2 (3)
        Jarczechowo działka 47/3 (3)
        Kikół działka 404/6 (3)
        Jarczechowo dz. nr 47/5 (3)
        Budowa budynku mieszkalnego na działce nr 47/11 położonej w miejscowości Jarczechowo. (3)
        Lubin działki nr 361/24, 361/33 , 361/34 (3)
        Budowa dwóch budynków handlowo - usługowych na działce oznaczonej nr 225/3 położonej w miejscowości Kikół, obręb Kikół, gmina Kikół. (6)
        Budowa hali magazynowej wraz z biegalnią dla koni na działce oznaczonej nr 18/3, położonej w miejscowości Jarczechowo, obręb Jarczechowo, gmina Kikół. (2)
        Budowa odcinka drogi dojazdowej, na działce nr 144/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Moszczonne, gmina Kikół. (2)
        Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 144/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Moszczonne, gmina Kikół (2)
        Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 144/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Moszczonne, gmina Kikół (2)
        Budowa zbiornika retencyjnego oraz podziemnego zbiornkia na gaz na działce nr 225/3 położonej przy ul. Rypińskiej, obręb Kikół, gmina Kikół. (2)
        Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 43/9 położonej w obrębie Konotopie, gmina Kikół. (1)
        Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Konotopie, gmina Kikół. (1)
    Raport o stanie gminy (3)
    Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 (6)
    Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole (1)

Zamówienia Publiczne
    Otwarte ważne! (10)
    Roztrzygnięte (58)
    Unieważnione (25)
        2008 (1)
        2009 (0)
        2010 (2)
        2011 (6)
        2012 (8)
        2013 (7)
        2014 (6)
        2015 (0)
        2016 (0)
        2017 (0)
    Archiwalne (2)
        2008 (10)
        2009 (8)
        2010 (9)
        2011 (13)
        2012 (17)
        2013 (25)
        2014 (24)
        2015 (12)
        2016 (9)
        2017 (0)
    W toku (0)

Przetargi na nieruchomości
    Otwarte ważne! (1)
        I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kikół- działka nr 37/5 położona w m. Ciełuchowo. (2)
    Zamknięte (135)

Zamówienia publiczne poniżej 14 tysięcy euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
    Otwarte ważne! (1)
    Rozstrzygnięte (89)

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
    Otwarte ważne! (4)
    Rozstrzygnięte (12)

Konkursy
    Ogłoszenia (0)
        Aktualne (4)
        Zamknięte (53)
    Oferty pracy (0)
        Aktualne (0)
        Zamknięte (19)

REKRUTACJA
    Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy (12)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Regulamin pracy urzędu (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Prawo lokalne
    Statut (10)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Rejestr Uchwał Rady Gminy (0)
            Kadencja 2002-2006 (5)
            Kadencja 2006-2010 (5)
            Kadencja 2010-2014 (5)
            Kadencja 2014 - 2018 (5)
            Kadencja 2018 - 2023 (3)
        Budżet (290)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (79)
        Planowanie (85)
        Podatki lokalne (77)
        Pomoc społeczna (55)
        Sprawy organizacyjne (129)
        Wybory (31)
        Oświata (105)
        Inne (198)
    Budżet (1)
        2007 (3)
        2008 (4)
        2009 (2)
        2010 (1)
        2011 (4)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospoadarowania przestrzennego (9)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy (20)
        2011 (86)
        2007-2010 (0)
            2010 (82)
            2009 (59)
            2008 (53)
            2007 (44)
        2012 (83)
        2013 (87)
        2014 (105)
        2015 (90)
        2016 (96)
        2017 (82)
        2018 (102)
        2019 (106)
        2020 (72)
        2021 (5)
    Projekty uchwał wymagające konsultacji (7)
        Zakończone (24)
        Otwarte (0)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
    Urząd Stanu Cywilnego (15)
    Sprawy Obywatelskie (6)
    Oświata (5)
    Sekretariat (2)
    Podatki (4)
    Działalność Gospodarcza (2)
    Gospodarowanie zasobami wodnymi. (1)
    Gospodarka odpadami (3)
    ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA GRUNTAMI (11)
    Rolnictwo (1)
    Drogi (2)
    Ochrona Środowiska (3)

GOPS - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług
    Pomoc Społeczna (6)
    Świadczenia Rodzinne (2)
    Program 500+ (2)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Świadczenia Alimentacyjne (2)
    Dodatki Mieszkaniowe (1)
    Projekty EFS (1)
    Zamówienia powyżej 130 000 zł netto (0)
        Otwarte (1)
        Rozstrzygnięte (2)

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - karty usług ŚDS Koniczynka
    Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie (1)

Wybory
    Wybory ławnika (4)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (19)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (23)
    Wybory Prezydenta RP 2020 (40)

Sprawozdanie finansowe
    Sprawozdania finansowe Urząd Gminy w Kikole (1)
    Sprawozdania finansowe Szkoły i Przedszkole (4)

Informacje
    Udostępnianie Informacji Publicznej ważne! (1)
    Redakcja (1)

Zgłoszenia dotyczące nielegalnego spalania odpadów
    ZGŁOSZENIA (1)

PETYCJE
    Bieżące (10)
    Rozpatrzone (32)
    Informacja roczna (9)

BIULETYN INFORMACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
    SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ANTONIEGO ZBOIŃSKIEGO (3)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "KONICZYNKA" W SUMINIE
    DANE TELEADRESOWE (1)
    REGULAMIN ORGANIZACYJNY (1)
    Warunki przyjęcia do ŚDS Koniczynka w Suminie (1)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)

Archiwalne

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Trutowo

Budowa farmy fotowoltaicznej-Kikół Wieś, dz. nr 527/6, nr 596

Koordynator ds. dostępności
    Dane kontaktowe (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij