Kikół, dnia.16.09.2021 r.

In.6220.02.5.2021.JBK

Obwieszczenie

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Kikół na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego  udziału w postępowaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamia strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

„Budowie do 4  farm fotowoltaicznych  o łącznej mocy do 4MW realizowanych w granicach części działki o nr ewid. 98 obręb Ciełuchowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy (w tym z opiniami  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Lipnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu)  i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5  w dniach poniedziałek, środa, czwartek od godz. 715-1515 ,wtorek od 715- 1615, piątek od 715- 1415  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia  07 października 2021 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ciełuchowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 16.09. 2021 r.