In.6730.63.3.2021.JBK                                                                           Kikół, dnia 13.10.2021r.

                                                           ZAWIADOMIENIE                                                   

o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wraz z możliwością zapoznania się z aktami sprawy na każdym etapie postępowania.

Na podstawie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz podziemnego zbiornika na gaz, na działce nr 225/3, położonej przy ul. Rypińskiej, w obrębie ewidencyjnym Kikół, gmina Kikół.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy  Kikół, ul. Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, w pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia tj. do dnia 03 listopada  2021 roku.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP www.bip.kikol.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kikół oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kikół. 

 

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu
lub kierować na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół.

 

 

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 13.10.2021 r.