Zamawiający:
Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel/fax. 054/289 46 70, e-mail:urzad@kikol.pl

Tytuł przetargu:
Remont drogi gminnej nr 170125C Sumin - Makowiska w miejscowości Sumin PGR o długości 1,166 km w technologii określonej w dokumentacji projektowej, etap II – wykonanie nawierzchni bitumicznej.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177), nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy oraz spełniający warunki dodatkowe, określone w SIWZ.

Termin realizacji:
Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy, zakończenie robót : 30.09.2009r..

Osoba odpowiedzialna:
Tomasz Krasuski, tel. 054 289 46 70 wew. 30 pok. nr 16 w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy w Kikole)

Oferty można składać do:
2009-09-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-09-01 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena  – 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:

Firmy uczestniczące: 
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Firma wygrała przetarg.