Zamawiający:
Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, tel/fax. 054/289 46 70

Tytuł przetargu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2009/2010

CPV:
09.13.51.00 – 5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) posiadajnie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Termin realizacji:
Sezon grzewczy 2009/2010

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Wajer tel. 054 289 46 70 wew. 32, pok. nr 12 w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, Pokój nr 18 (sekretariat Urzędu Gminy)

Oferty można składać do:
2009-11-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-11-10 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, pok. nr 4 (sala posiedzeń Urzędu Gminy)

Kryteria wyboru:
Cena brutto za 1000 litrów – 100%

Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące
TRANS-KOL, PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło   Wygrany
Hurtownia olejów i paliw "OLKOP" Gabriel Kropkowski, Fydrychowo, 87-410 Kowalewo Pom.  
P.P.H.U. "Petroman" Detal-Hurt, Kazimierz Mańkowski, Lubraniec parcele 54, 87-890 Lubraniec