Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Kikół zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kikół na lata 2011 – 2032”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Kikół na lata 2011 – 2032” który znajduję się w Urzędzie Gminy w Kikole , I piętro - pokój nr 12 w godz.7.15 – 15.15, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Józef Predenkiewicz

Wójt Gminy Kikół