Lp.

Nr
protok.

Data
uchwały

W sprawie

66

XIV

02.02.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

67

XV

31.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016
68

XV

31.03.2016 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół
69

XV

31.03.2016 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół
70

XVI

06.05.2016 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla komendy Powiatowej Policji w Lipnie

71

XVI

06.05.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

72

XVI

06.05.2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

73

XVI

06.05.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

74

XVI

06.05.2016 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości na terenie Gminy Kikół

75

XVI

06.05.2016 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Kikół oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

76

XVI

06.05.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

77

XVII

21.06.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za rok 2015

78

XVII

21.06.2016 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2015 rok

79

XVII

21.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

80

XVII

21.06.2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2016-2029

81

XVII

21.06.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Suminie i nadania Statutu

82

XVII

28.07.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

83

XVIII

28.07.2016 udzielenia dotacji celowej Klasztorowi o o Karmelitów w Trutowie

84

XVIII

28.07.2016 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kikole

85

XVIII

28.07.2016 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

86

XVIII

28.07.2016 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

87

XVIII

28.07.2016 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół

88

XIX

14.09.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

89

XIX

14.09.2016 udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Kikole

90

XIX

14.09.2016 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

91

XIX

14.09.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

92

XIX

14.09.2016 nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

93

XX

7.10.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

94

XX

7.10.2016 rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią ..... na działania Wójta Gminy Kikół

95

XX

7.10.2016 rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią ..... na działania Wójta Gminy Kikół

96

XXI

8.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

97

XXI

8.11.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

98

XXI

8.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

99

XXI

8.11.2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

100

XXI

8.11.2016 obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

101

XXI

8.11.2016 Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

102

XXII

8.12.2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

103

XXII

8.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

104

XXIII

15.12.2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Kikół osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

105

XXIV

28.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2016

106

XXIV

28.12.2016 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2016 - 2029

107

XXIV

28.12.2016 określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

108

XXIV

28.12.2016 przyjęcia "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół"

109

XXIV

28.12.2016 partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018

110

XXIV

28.12.2016 wyborów do samorządu wsi Grodzeń

111

XXIV

28.12.2016 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

112

XXIV

28.12.2016 uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2017 - 2029

113

XXIV

28.12.2016 uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2017