WÓJT GMINY KIKÓŁ OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 

Uprzejmie informuję, że

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 t.j., ze zmianami) mogą składać swoje opinie, uwagi i wnioski do programu za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół lub drogą elektroniczną

 

od dnia  14 października 2016 r. do dnia 04 listopada 2016 r.
w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół
 

lub drogą elektroniczną na adres urzad@kikol.pl 


Projekt programu znajduje się w wersji elektronicznej na stronie http://bip.kikol.pl.

 Jednocześnie informuję, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Kikół,
a sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone w terminie do dnia 11 listopada 2016 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kikół.